Negros Oriental Familiarization Tour

Negros Oriental Familiarization Tour
June 6, 2024

Embark on an unforgettable journey through 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐨𝐬 𝐎𝐫𝐒𝐞𝐧𝐭𝐚π₯’𝐬 captivating locales and warm hospitality! Join us for an exclusive program as we explore, engage, and elevate the essence of Philippine tourism.

Together, let’s forge valuable connections, share insights, and showcase the unparalleled beauty of our destinations.

Through this initiative, ππ‡πˆπ‹π“πŽπ€ continues its mission to foster collaboration, heighten awareness, and cultivate enduring partnerships.

π‘π„π†πˆπ’π“π„π‘ 𝐍𝐎π—ͺ and be part of the ever growing local destination, as we navigate Negros Oriental towards sustainable growth and global recognition! πŸŒπŸ‡΅πŸ‡­

pink blue sphere
membership sphere design 6
membership sphere design 6
membership sphere design 5

Related Events

membership sphere design 5
membership sphere design 6